STRÖMSÖ

svarade 1541 för en "flöteskatt" av 5 öre - nästan dubbelt större än skatten för Halstö och mer än åtta gånger den för Finnholm-Växär. Vem eller vilka som erlade skatten, lämnas osagt.

Under skedet 1549-71, det första varunder skattehandlingarna belyser bebyggelsen på Strömsö, fanns på ön tre hemman, bland vilka ett visar en tillväxande ekonomisk styrka, tydligen genom framgångsrik sjöfart, medan de två andra som "malamän" (s.) blir oförmögna att erlägga vissa avgifter. Bönder på det förstnämnda hemmanet är

Erik Michelsson, 1546 en av dem som bötfälldes olovlig seglation, i skattelängderna 1549-57.

Tomas Staffansson 1558-71, erlade vissa år även komålssmör, vilket var ovanligt för utskärsbor; ägde 1571 en häst, två kor m.m.

På de övriga hemmanen

Jöns Jönsson el. Jacob Jönsson 1549-53

Jacob Andersson 1556-59

Bernardus Mattsson 1564-71

Mårten Andersson 1549-66

Michel Jönsson 1571

Såsom hemsökta av rövande krigsfolk omtalas 1590 på Strömsö

Markus Henriksson,

Markus Mårtensson.

Tydligen återstod då endast två hemman, och detsamma var fallet 1601, då de, kallade "stadgehemman", gick under namnen Stefan Jönsson och Markus Persson. Den sistnämndas föll kort därpå i varaktigt ödesmål, sades 1619 ha legat öde i tjugu år - "ligger ingen åker eller äng till" - räknades ännu 1623 som ödeshemman men föll därefter bort ur böckerna. Stefan, oftast kallad Staffan, var ensam bonde på ön, 1624 försedd med en välfylld ladugård.

Matts Staffansson, den nyssnämndes son, bonde 1634-54, verksam även som "styrman" (lots), var 1634-36 skriven jämte sin måg Olof Henriksson, men efterträddes inte av denne utan av nedannämnda son, hos vilken hustru Valborg 1656 satt som "moder".

Olof Mattsson 1656-62, 1656 med hustru Brita samt bröderna Staffan och Nils - Nils kvar 1668, troligen identisk med den 1676 här som inhysing skrivne Nils Skeppare.

Staffan Mattsson 1666-81, den föregåendes bror; hustru Karin 1666-81, troligen omgift med nästföljande. - "För detta notmannen Staffan Mattsson i Strömsö", som vid sommartinget 1675 med gårdsskrivaren på Raseborg Anders Hansson hade en uppgörelse om salt, synes omöjligen kunna vara bonden själv - men att denne hade förpliktelser gentemot gården framgår av att Strömsö (1676) räknades bland "Stadgebönder under Raseborg".

Matts Ersson 1687, med hustru Karin - se ovan - samt sonen Olof och dottern Valborg.

Olof Mattsson 1693, med syster Anna, Matts svåger, dottern Kirstin.

Henrik Mattsson 1706-12, hade hustru Valborg 1706-10, hustru Maria 1712.

Henrik Eriksson, f. 1647, d. 1743, bonde 1713-24, fick under den ryska tiden gården nedbränd, deltog icke i skattebetalningen till ryssarna 1719; beviljades 2/5 1723 sju års frihet. Hans hustru Maria Larsdotter fördes 1713 i rysk fångenskap till S:t Petersburg, där hon, i tro att hennes man var död, 1721 gifte sig med den likaledes tillfångatagna brofogden i Karis, Erik Eriksson Bäckman; Henrik Eriksson gifte 1724 om sig med änkan Kirstin Olofsdotter från Box, f. 1674; hon antecknas 1730 som svarande i ett fordringsmål.

Henrik Hansson, f. 1701, son till nämnda Kirstin och hennes förra man Hans Mattsson i Box; Henrik var bonde 1734-55, dog 1755, begrovs 2/3 i kyrkan. Gift med Maria Eriksdotter, bonddotter från Klemets i Båsa, f. 1709 och 1733 skriven som hustru på Strömsö, 1756 omgift med nästföljande. Skatträttigheten för Strömsö anmäldes vid hösttinget 1754 värderad till 75 daler smt och torde kort därpå ha blivit inlöst för Henrik Hanssons arvingar.

Erik Hansson, f. 1721, blev husbonde 4/3 1756 genom gifte med förenämnda änka Maria Eriksdotter, efter att 13/11 1755 skriftligen ha lovat sina styvbarn tillträde till hemmanet när modern ej längre orkade förestå det. Som gammelfolk levde Erik och Maria på Strömsö ännu 1782.

Erik Henriksson Ström, f. 1735 på Strömsö, d. 1799, son till ovannämnda Henrik Hansson, mantalsskriven som bonde 1761-, men först 1783 tillerkändes honom av fyra svågrar (systrars män) besittningsrätten till hemmanet och därtill hörande lösöre mot att han till envar av dem erlade i arvlösen rdr 83:16 = 1500 daler kmt. Gift 1:o 1760 med Anna Johansdotter (Tötterman), bonddotter från Grips i Ingå, f. 1741 (1739?), d. 18 ; 2:o 17 med Maria Mattsdotter, bonddotter från Läpp Bäljars(?), f. 1736, d. 18 .

Erik Ström, f. 1774 på Strömsö, d. 18 , den föregåendes son, erhöll 27/9 1793 av fadern, som då var änkling, brev på att "då jag avstår värdskapet" få tillträda hemmanet mot rdr 444:21:4 specie = 8000 daler kmt i utlösen till syskonen; i kraft av detta erhöll sonen laga uppbud vid tre ting 1793-94, men ovisst är om fadern avstod värdskapet före sin död. Gift med Anna Johansdotter, f. 1772 som bonddotter på Västanby Barkars, d. 18 .

Ett torp, Hummelskär, är omnämnt i överlåtelseskriften av 1793: där stadgas, att unge Erik Ström skall upplåta det åt sin bror Carl Adam (f. 1777, sedermera skeppare) eller någon annan av syskonen som kan önska bebo detsamma och är villig att "lika stor skatt därföre till hemmanet betala, såsom nu göres". Dock synes ingen anhörig ha bosatt sig där. Som fiskare (sannolikt på Hummelskär) kyrkskrives från 1795 under Strömsö en Matts Mattsson med hustru Greta Ersdotter, födda i Kimito 1767 och 1764; han betecknas i mantalslängderna 1797-1808 som spannmålstorpare.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.