Byar och gårdar genom tiderna

Längder över byar och hemman i Snappertuna ca 1540 - 1809Dr John Gardberg utarbetade längder över byar och hemman i Snappertuna som en del av arbetet med att författa del I av Snappertuna- en kustbygds hävder. När Gardberg avled 1974 var arbetet på hälft. Det fortsattes av fil.lic. Henrik Rask och historiken färdigställdes 1991. Av både utrymmes- och kostnadsskäl var det inte möjligt att inkludera några hemmansläng­der. Fornminnesföreningen var intresserad av att på något sätt publicera dessa och har låtit renskriva manuskriptet som omfattar inemot 300 sidor text. Gardbergs material är mycket noggrant och innehåller inte bara hemmansägare och brukare utan byarna och hemmanen ges en kort beskrivning över framfarna öden. I fråga om kameralt kunnande och minutiös noggrannhet tävlar dessa längder med de allra främsta i sitt slag i vårt land konstaterar Rask i ett utlåtande till Fornminnesföreningen. Alla byar (utom Raseborg) finns med. Ett par hemman torde fattas, närmast mindre boställen. Längderna är blott i några fall helt fullständiga. För många hemman är längden inte helt utarbetad till 1809. Texten är full med parenteser för hemmansägarnas födelse- och dödsår (i synnerhet för de sista decennierna före 1809), som Gardberg av allt att döma tänkt fylla med de befintliga kyrkböckerna i församlingsarkivet. Det arbetet hann Gardberg aldrig utföra. Men också den halvfärdiga texten har värde för alla snappertunabor som är intresserade av sin hembygds historia och den ger möjlighet för den enskilda bygdeforskaren att själv korrigera brister i texten och fylla luckorna. Den höga nivån på materialet ger den lokala hembygdsforskningen alla chanser att blomstra. Snappertuna Fomminesföreningen tackar alla som stött detta projekt;

Svenska kulturfonden, Ekenäs stad, Fil.lic. Henry Rask

Snappertuna i oktober 2005
Fornminnesföreningens styrelse

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.