TOTAL

utgjorde 1540-43 ett enstaka hemman om 2 1/2 skattmark, ägt av Matts Månsson. Det förblir enstaka t.o.m. 1563, då sedan 1549 ägt av Hans Andersson. I byamålet antecknas 15 stänger 1570-1601, 14 år 1623, fördelat

1570

Hans Andersson 7 3/4

Tönnis Michelsson 3 3/4

Utbys 3 7/12

S:a enl. addender 15 1/12

S:a enl. jordeboken 15

1601

Anders Hansson 7 1/2

Michel Simonsson 7 1/2

S:a enl. addender 15

S:a enl. jordeboken 15

1623

Staffan Jönsson 7 1/2

Matts Jönsson 4 1/2

Lars Michelsson 2

S:a enl. addender 14

S:a enl. jordeboken 14

Det 1564tillkomna andra hemmanet saknades då i tiondelängden och gällde t.o.m. 1569 som "kåldrök", låg senare tidvis öde. Det 1623 framträdande tredje hemmanet synes vara en tillfälligt avskild del av det andra (Lillgård). Om det tidigare odelade Total närmast anses motsvara Storgård, blir ägarföljden:

Storgård

Matts Månsson 1540-43

Hans Andersson 1549-71, nämndeman 1559-60

Anders Hansson 1588-1601

Jöran Persson 1606-07

Henrik Joansson 1609

Joen Persson 1612-13

Staffan Jönsson 1619-35

Erik Staffansson 1645-81, nämndeman 1663-75, hustru Margit 1656, Elin 1662-81, därefter sannolikt omgift med följande bonde.

Henrik Simonsson 1687, sannolikt styvfar till följande; hustru Elin.

Hans Ersson 1693-1712, skriven som son 1687; hustru Brita 1693, kvar som gammelmor 1723.

Erik Hansson, den föregåendes son, f. 1685, bonde 1719-34, död 1755, begraven 1/6 i kyrkan. Gift senast 1716 med Margareta, f. 1686, död 1758, begraven 10/12 i kyrkan.

Henrik Ersson, f. 1726, son till föreg., bonde 1744-63, död 1763, begraven 19/6 i kyrkan; gift 1753 med Maria Jacobsdotter från Baggård, f. 1732 i Svartå, död 18 , se nedan.

Genom en skrift, daterad Snappertuna 30/10 1759, överlät Henrik Ersson halva Storgård till sin svåger Gabriel Jacobsson och syster Maria Ersdotter, dels för hennes arvslott i boet, dels i gengäld mot att svågern redan tidigare hade för honom till Rasebergs överstesäte, varunder Total var anslaget som löningshemman, erlagt en 257:2 daler kmt stor ränterest för åren 1756 och 1757 samt ytterligare åtagit sig att till gästgivaren i Fagernäs för honom betala en gammal skuld om 84 daler kmt. Från denna tid är Stor-Total kluvet i två hälfter. Då för dem i de gamla handlingarna inte ges särskilda namn, kallas de här Storgård 1 och Storgård 2.

Storgård 1

Henrik Mattsson, bondson från Kjulböle Östergård, f. 1731, trädde till hemmanshälften genom gifte 8/7 1764 med Henrik Erssons änka Maria Jacobsdotter. Hon blev ånyo änka 1790 och dog 5/8 1815. Hemmanet avträddes 178 till nästföljande, Marias son i första giftet.

Erik Henriksson, Henrik Erssons son, f. 1757, senast 1783 gift med Maria Carlsdotter, bonddotter från Skriks i Finby, Karis, f. där 1752, bebodde fädernegården även innan han övertog den af styvfadern. Tyngd av en genom flera förskott hopad skuld till Billnäs bruk, sålde Erik 31/3 1788 hemmanshälften för 50 rdr till sin systers make, nedannämnda Illman. Trots betingad sytning bosatte han sig 1789 med sin familj på Harabacka torp under Knopböle (s.).

Jacob Illman, skomakare vid Fagerviks bruk, f. 21/7 1747 i Fagervik, död 18 , med hustru Anna Henriksdotter, f. 1763, död 16/2 1789. Jacob gifte 179 om sig med Anna Eriksdotter Sjöberg, f. 1766 i Rösund, död 18 .

Johan Sjöblom, handelsman i Ekenäs, tillbytte sig 21/7 1807 av Illman och hans hustru denna hemmanshälft mot halva Talola krononybygge i Loppis socken samt en kontant mellangift om 380:32 riksdaler riksgälds.

Storgård 2

Gabriel Jacobsson, f. 17 , bonde 1759-, död 1765, begraven 17/11 i kyrkan. Hans änka Maria Ersdotter, f. 1730, antog genom ett senare i domboken infört kontrakt 16/3 1767 Anders Kristersson från Söderby att vara landbonde tills hennes och Gabriels fyraåriga son Carl kunde övertaga gårdsbruket. Åt landbonden lovades sytning efter fullgjort uppdrag, men på något sätt måste kontraktet ha ryggats, när Maria 17/4 1768 gifte sig med en ung man, Erik Eriksson från Västanby torp.

Erik Eriksson, f. 1745, är nämnd som bonde 1769, blev änkling 1789 och stannade kvar som gammelfar till sin död 1807. Men egentlig ägare av hemmanet var han inte, utan förvaltade det för sin styvson tills denne var mogen att själv taga hand om det.

Carl Gabrielsson, f. 1763 i Total, död 23/9 1802, fick vid tre ting 1793-94 laga uppbud på sitt arvgods. Hans hustru, Maja Stina Lindgren, hovslagardotter från Storbargård, f. där 1765, död ?, ingick 180 nytt gifte med Abraham Lindström, f. 1780 i Pojo, död 18 .

Lillgård

Jören Klockare, "kåldrök" 1564-67

Tönnis Michelsson, "kåldrök" 1569, skattande utan förbehåll 1579-71

Mårten Dönsson (= Tönnisson) öde 1581

Michel Simonsson, "slet i öde" 1600, öde 1601. 1619 anges ett ödeshemman i Total ha åkern i linda, ängarna under grannars bruk.

Matts Jönsson och Lars Michelsson, 1623 med resp. 4 1/2 och 2 stänger. Desamma (Matts med farsnamnet Jörensson) i ödeslängd 1635.

Berndt Hanemann, borgare i Ekenäs, f.d. inspektor på Svartå bruk, anges 1645 som ödesbrukare, förelagd att skatta 1650, men han synes inte ha fullföljt uppodlingen.

Erik Henriksson, bonde 1656-76; hustru Valborg 1656-68.

Anders Eriksson, son till föreg., bonde 1680-81; hustru Malin Eriksdotter, skriven som sonhustru från 1666, överlevde Anders och gifte sig med nedanst. Henrik Tomasson.

Henrik Tomasson, bonde 1687 och till sin död hösten 1710; hustru Malin (se ovan) död före 1693, då mantalslängden efter Henrik upptar en Mårten måg; denne var kommen från Spjutsböle i Tenala och gift med Henriks äldre dotter Karin, efter Karins död omgift med Henriks syster Margareta. 1706-10 är Henrik omgift med en Margareta.

Jöran Axelsson, bördig från Finbacka, är bonde 1712, gift med Henrik Tomassons yngre dotter Märta, f. 1680, död 1742. Jöran svarar för hemmanet även under den ryska tiden, anges i kyrkboken 1723 som bonde men har 1724 enligt mantalslängden trätt tillbaka för en son, död 1734 (begr. i kyrkogården 28/4).

Johan Jöransson, f. 1699, son till föreg., bonde 1724-44; hustru Maria Jacobsdotter, f. 1699, skriven som hustru 1729, död 23/3 1774. Johan var 1739 "huvudsvag".

Henrik Johansson, f. 1726, son till föreg., bonde 1751, mantalsskriven jämte modern Maria samt bröderna Anders och Johan, död 1759, begrovs 25/9 i kyrkan. Gift 28/10 1754 med Maria Eriksdotter från Total. Efter Henriks död delades hemmanet mellan de två nämnda bröderna i hälfter, benämnda Lillgård och Mellangård.

Lillgård

Anders Johansson, f. 1731, bonde 1757-82, död 2/10 1782. Gift 19/10 1759 med Lena Johansdotter, bonddotter från Stor-Baggård, f. 1740, död 2/10 1782.

Henrik Andersson, den föregåendes son, f. 1762, bonde 1782-18 , död 18 . Gift 178 med Juliana Tomasdotter, torpardotter från Båsa, f. där 1768, död 18 .

Mellangård

Johan Johansson, f. 1728, död 1782, bonde 175 -82; hustru Maria Henriksdotter, f. 1738 i Finby, död 1810.

Henrik Johansson, f. 1760, död 18 , son till föreg., bonde 1783-18 ; hustru Lisa Andersdotter, f. 1/2 1760 i Tenala, död 18 .

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.