ANTBÖLE

står i jordeböckerna 1540-70 som namn för en samfällighet omfattande två "bölen" på östra stranden av den fjärd, som skilde Persö och Totalhalvön från det av Uvalaberget krönta större landmassivet. Det ena "bölet" var Antböle i trängre mening, ett enstaka hemman, det andra Knopböle (namnet 19 förbytt till Köpböle), vars hemmantal växlade mellan ett och två. Samfällighetens skattetal, 2 3/4 skattmarker, fördelades 1540-43 sålunda:

Michel Jonsson (egentl. Antböle) 1 1/4 skattmark,

Markus Larsson (Knopböle) 1 1/2 skattmark.

Michel Jonsson har 1549 efterträtts av Michel Michelsson, som lever kvar här ännu 1571. När stångtalet år 1570 redovisas, har i Knopböle redan det föregående året en ny granne tillkommit, Henrik Jonsson. Jordfördelningen är nu:

Michel Michelsson (egentl. Antböle) 6 stänger,

Markus Larsson (Köpböle) 5 1/2 stång,

Henrik Jonsson (Köpböle) 5 1/2 stång, summa 17 stänger.

Gemenskapen i skatt och stångtal låter förstå, att de två "bölena" hade åtminstone en betydande del av sin odlingsjord teg om teg med varandra. Likväl ses de i några av 1550- och 1560-talens skattelängder åtskilda under var sitt böle-namn; så även i sölvskatteregistret 1571 och i senare böcker och register, men inte längre än till 1620-talet, då de ånyo förs samman, nu uner namnet Knopböle.

Bonde i Antböle var 1592-1623 Michel Simonsson. I jordeböckerna 1601 och 1623 är skatten jämkad så, att han svarar för 1 skattmark, de två bönderna i Knopböle tillsammans för 2 skattmarker. Han har liksom företrädaren 6 stänger jord, de i Knopböle likaså vardera 6, varigenom bymålets summa har stigit till 18 stänger.

Hur det gick till att Antböle helt sammansmälte med Knopböle och som en avhyst jord försvann ur böckerna, är inte i enskildheter känt, men det väsentliga synes vara att hemmanet inbegreps i den donation av jord i Knopböle varmed greve Axel 1622 hugnade sin kamrer, senare fogde i grevskapet, Adam Bahn. Donationens verkställighet måste ha fördröjts in på 1623, eftersom detta års jordebok ännu visar Antböle i Michel Simonssons hand och Knopböle som två ödeshemman. I 1624 års boskaps- och utsädeslängd saknas både Antböle och Knopböle, vilket för Knopböles del förklaras av ödesmålet, för Antböles måhända av donation. I urkunderna anges, att till donationen av Knopböle även fogades ett hemman i Antby, men i det verkliga Antby, beläget 6 km NO om Knopböle, ses intet spår av att ett hemman skulle ha varit i Bahns besittning. Däremot iakttages, att stundom namnet Antböle oriktigt är förbytt till Antby, och allt tyder sålunda på att just det i ägoblandning med Knopböle liggande Antböle var det hemman som fogades till Bahns "säteri". Michel Simonsson måste 1623 ha varit gammal - kanske var det hans död som jämnade vägen för avrundningen av Bahns jordagods?

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.