MAGNÄS,

tidigast skrivet Magganess, anses innehålla ett fornnordiskt mansnamn Magge. Bynamnet möter i en lagmansdom av 1427, styrkt bl.a. av en nämndeman Michel i Magnäs. 1500-talets vanligaste skrivformer är Maggenes, Maggenäs. Av byns 1 1/2 skattmark bar år 1540 Michel Andersson hälften, en utbygges man den andra hälften. Michel sitter ensam i byn tills han 1556 får en granne, Olof Andersson, möjligen hans bror; Olof ses nämligen 1552 bötfälld för att ha slagit sin brors hustru. Sex stänger jord har vartdera hemmanet 1570, men 1600-1623 ligger alla 12 stänger under en ägare. Från 1624 är hemmanen ånyo två, men nu ett om 1 skattmark (8 stänger), ett om 1/2 (4 stänger), motsvarande en brors- och en systerlott. Från 16 är hemmanen åter jämnstora, vartdera ? mantal.

Hemmansnamnen Östergård och Västergård, synliga i skatteböckerna från 1700-talets början, får här nedan gälla allt från 1540:

Bondelängden fram till indelningsverkets tid är följande:

Östergård

Michel Andersson 1540-59

Påvel Andersson 1561-71

Michel Pålsson 1583-1613, bär 1601 byns hela skattetal, 1 1/2 sk.mk.

Michel Olsson 1619

Hans och Michel i Maggnäs bötfälldes 19/11 1622 "för brofall i vägarödningen" - en gåtfull uppgift; jordeboken redovisar en enda bonde i Magnäs.

Olof Michelsson, innehar 12 stänger år 1623, sår 1624 3 spann råg, 1 spann korn. Hans namn står 1635 som ett föråldrat jordeboksnamn för ett hemman om 1 skattmark.

Jacob Sigfridsson, mantalsskriven som bonde 1634-36, möjligen måg till ???????

Simon Olofsson 1647-81, levde 12/5 1682, men kan då ha överlåtit hemmanet till sonen; hustru Margareta 1654-72.

Henrik Simonsson 16883-93, med hustru Malin.

Nils Eriksson 1706-23, d. 1729; hustru Sofia f. 1677, d. 17 .

Johan Nilsson, f. 1702, bonde 1724-61; hustru Karin Henriksdotter, f. 1705, bonddotter fr. Antby Backa, d. 1775 som änka, gammelmor hos sonen nedan.

Henrik Johansson, f. 1732, d. 1778, bonde 1771-78, gift 18/10 1764 med Carin Johansdotter, bonddotter från Bro Västergård, som änka omgift med följande.

Johan JOhansson, f. 1746 på Skräddarböle, gift 17 med föreg:s änka, bonde 17 -1801, d. 18 ; Karin Johansdotter död 1801.

Johan Åström, f. 1764 i Åsenby, till Magnäs som måg, gift med Maja Henriksdotter, f. 1764 i Magnäs, d. 18 . Johan bonde 18 -

Västergård

Utbys man 1540-43

Olof Andersson 1556-71

Michel Påvalsson, i sölvskatteregistret 1571, men i andra handlingar s.å. Olof Andersson.

Hans Olsson, sår 1624 1 1/2 sp. råg, 1/2 sp. korn. Hans namn står 1632 för ett ödeshemman om 1/23 sk.mk. Hemmanet anges 1635 ha legat öde i 10 år, står under jordeboksnamnet Jöns Knutsson, 1645 under det gamla Hans Olsson; 1662 ses det som upptaget på frihet, bestämt att skatta 1663. 3/8 mt

Jöran Finne 1662-68, med hustru Valborg. Han är möjligen identisk med följande - i så fall omgift.

Jöran Bertilsson 1670-81, med hustru Beata

Johan Mattsson från Söderby fick 16/1 1683 tingsvittnesbörd om ett ödeshemman i Magnäs, som han ämnade upptaga; bonde här 1687 med hustru Anna.

Jöran Mattsson 1693, hustru Beata

Erik Henriksson, f. 1640, d. 1737, begr. i kyrkan 20/11; bonde 1706-23; hustru Malin f. 1672 (levde 1738?)

Henrik Eriksson, son till föreg., f. 1701, d. omkr. 1738, bonde 1724- ; hustru Anna, bonddotter från Kärrby. (Skriven som bonde redan 1719 vid den ryska uppbörden, men då tillfälligt i särskilt syfte.)

Östergård

Magnäs Västergårds boställsbönder:

Henrik Söderström, landbonde 1765 och änu 1769, då han 22/3 dömdes att till Fagervik betala en skuld, 65:18 daler kmt, uppkommen genom "tid efter annan erhållna försträckningar". Hustru Maria 1765.

Anders, 1771 skriven med sönerna Johan och Anders samt en ofärdig Anna, synes vara den boställsbonde från Magnäs som 23/2 1772 begrovs i kyrkan.

Anders Andersson, möjligen nyssnämnda son, f. 1749, bonde sannolikt 1772-

Anders Andersson, 1771 skriven med sönerna Johan och Anders samt sin ofärdiga hustru Anna Eriksdotter, f. 1719, död 9/12 1787. Han dog 1772, begrovs 23/2 i kyrkan.

Anders Andersson, den föregåendes son, f. 1749, bonde sannolik 1772-78, anges 6/11 1778 vara bonde på Persö Mellangård, som han genom gifte innehade några år. Han klandrade vid ting nyssnämnda datum sin mor och sina två bröder för att 12/5 s.å. ha låtit "ensidigt" och olagligt förrätta bouppteckning och arvskifte efter fadern. Återkom hit som änkling och satt inhyses.

Johan Andersson, den föregåendes bror, f. 1752 på Nyboda, vid hösttinget 1778 nämnd som landbonde här, förblev det tills han 1797 omkom genom drunkning. Gift 1:o med Anna Mattsdotter, f. 1758, död 1787; 2:o senast 1791 med Maria Mattsdotter, bonddotter från Kjulböle Östergård, f. där 1764, som änka omgift, troligen 1799, med nästföljande.

Jöran Mattsson Strömberg, f. 1764 i Livland, kom 1799 från Lagmans till Magnäs och övertog landboskapet, förordad av prosten Gabriel Ring.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.