SVARTBÄCK

- tidigast skrivet Suartthebeck (1540), Swartebek (1541), under 1540-talet mest trestavigt med växlande bokstavsval, men redan 1546 Swartbek och från 1550-talet övervägande tvåstavigt - utgjorde 1540-43 en fiskarby med fyra bönder, tillsammans under blott 1/2 skattmark:

Matts Olsson 1/6 skattmark

Jons Hansson 1/6 skattmark

Erik Persson 1/12 skattmark

Erik Jonsson 1/12 skattmark

Bondetalet är från 1549 minskat till tre - den bortfallna Jons Hansson återfinnes 1553 och 1558 överstruken och betecknad so öde. Det tredje hemmanet ses 1581 i ödeslängd och är 1588 bortfallet. Av de återstående två är 1600-01 det ena angivet som ödeshemman och ännu 1619 omtalat vid en ödesrannsakning, men därefter borta - ett spår därav är dock att 1623 det enda kvarstående bokföres som dubbelhemman. Oaktat bortfallet av hemman förblir Svartbäcks hela skattetal 1/2 mark; däremot minskas antalet stänger i byamålet:

1570 stgr:aln 1601 stgr:aln 1623 stgr

Per Olsson 5:- Erik Persson 3:1 Henrik Ersson 5:-

Per Eriksson 2:2 Erik Michelsson (öde) 1:5

Michel Persson 1:4

summa 9:- summa 5:- summa 5:-

Om hemmanens bebyggare antecknas:

Matts Olsson 1540-43

Olof Larsson 1546-53, bötfälld för olovlig seglation 1546, nämndeman 1551.

Per Olsson 1556-71

Matts Persson 1588-92; 1590 hemsökt av rövande krigsfolk.

Erik Persson 1600-1619

Henrik Eriksson 1623-24, hemmanet under hans namn som öde 1623-34.

Olof Christersson, löjtnant, har i 1635 års boskapslängd bl.a. en hingst, ett ungt sto, 12 nöt, men i ett tillägg till årets ödeslängd står att hemmanet av förbiseende uteslutits från densamma. Olof Christersson mantalsskriven här 1636 ("bonde")-1647.

Erik Persson 1540-43

Tomas Eriksson 1556-59

Jacob Eriksson 1559-63

Michel Persson 1561-71

Mårten Jopsson 1588, möjl. identisk med Mårten Persson, som 1587 står bland oförmögna, och Mårten Larsson 1592-94 - denne har 1593-94 för oförmögenhet halv gärd.

Martin Andersson, 1590 hemsökt av rövande krigsfolk.

Erik Michelsson 1600-1601, öde.

Erik Jonsson 1540-65

Per Eriksson 1570-71, i ödeslängd 1579-81

Matts Person 1650-56, hustru Margreta 1654-56.

Matts Ersson 1666-72, med hustru Gertrud; hemmanet står 1662-68 bland på frihet upptagna, bestämt att skatta 1669; Gertrud sitter 1676 som änka, därefter omgift med nästföljande.

Mårten Ersson 1680-93, hustru Gertrud 1680-81. Jämte honom 1687-93 Olof "son" och dennes hustru Brita, men då dessa torde vara identiska med nästföljande, måste Olof vara son till Matts Ersson och Gertrud.

Olof Mattsson 1706-21, med hustru Brita, överlät 1721 hemmanet till nedannämnda måg och dotter - men redan 1719, i den ryska uppbördslängden, införes mågen som bonde, för att inte bli bortförd som "mantalskarl". Kyrkboken 1723-38 nämner Olof och Brita som i gården boende svärföräldrar, anger dem sedan som döda, men utan årtal; ett tingsprotokoll låter veta att Olof levde i februari 1724.

Erik Andersson, med hustru Beata Olofsdotter, han skriven här som måg 1710, hon som dotter 1706, tillträdde hemmanet 1721: kyrkboken 1723-38 anger båda som döda, han nattvardsgången senast i nov. 1725, hon 12/8 1726.

Hans Hansson, bondson från Box, f. 1701, erhöll 30/5 1729 av kronofogden inrymning i Svartbäck kronohemman mot förbindelse att gifta sig med den avlidne bonden Erik Anderssons dotter, Brita Eriksdotter (f. 1716, d. 1788), "så snart hon bliver manvuxen", samt utlösa hennes medarvingar "efter sisthållne arvskifte". Hans och Brita mantalsskrevs som värdfolk från 1734. Hans dog 1754, begrovs 24/2 i kyrkan, och Brita gifte 19/11 1755 om sig med torparen på Grönborg vid Raseborg, Henrik Andersson (s.), som därefter med henne delade värdskapet på Svartbäck. De löste 13/10 1757 hemmanet till skatte. Då Henrik 1768 ville "för sin ålder och svaghet" avsäga sig hemmanet, lät Brita häradsrätten utse två förmyndare för sina barn, en för vardera mannens kull, och bonde blev 1769 nedannämnda måg. Som gammelfar och från 1788 som änkling bodde Henrik kvar till sin död 180 .

Henrik Hansson, landbondeson från Eskils i Åsenby, gifte sig 10/12 1769 med dottern på Svartbäck Maria Hansdotter, f. 1741. Till dem testamenterade Marias mor, Brita Eriksdotter, redan 22/11 s.å. den tredjedel av hemmanet vilken hon ägde som arvslott; i samma "avhandling" stadgades att Henrik för de två tredjedelar, vari även Marias fäderne ingick, skulle betala utlösen till hennes syskon och halvsyskon. Han tillträdde värdskapet, men dog följande sommar, begrovs 1/7 1770 i kyrkan. Maria förestod hemmanet under sorgeåret, skaffade det därefter genom omgifte en ny bonde - se nedan - men måste 1773 vid tingen försvara sin besittning mot brodern Erik Hansson, f. 1753, som klandrade avtalet av 1769 och för egen del reste anspråk på hemmanet; han befanns dock ha försuttit fatalietiden efter laga uppbud och var fortfarande omyndig.

Johan Johansson, f. 1746 i Pojo och hitflyttad därifrån, gifte sig 29/10 1771 med Maria Hansdotter och mantalsskrevs som bonde redan för samma år. Efter Marias död 1789 fortfor han att förestå Svartbäck tills han 5/1 1793 överlät det till hennes nedannämnda son ur första giftet, levde sedan här som gammelfar till 18 .

Henrik Henriksson Bäckroos, Henrik Hanssons och Marias son, f. 1771, d. 18 , anges i Adam Malmströms kartabeskrivning 1783 som ägare av Svartbäck, men fick i själva verket gården tio år senare genom styvfaderns, änklingen Johan Johanssons överlåtelsebrev av 5/1 1793; däri ålades Henrik att i utlösen erlägga till en halvbror rdr specie 55:26:8 och till två halvsystrar rdr specie 27:37:4 vardera, att i sinom tid hålla bröllop för dem om de bodde kvar i gården samt att ge sytning åt styvfadern och dennes styvfar. Henrik var senast 1797 gift med bonddottern från Fagernäs Västergård Maria Christina Fagerström, f. 1768, d. 18 .

En torpare, Johan Nylund, f. 1776 i Horsbäck, anges 1803 ha bosatt sig under Svartbäck, hitkommen från Raseborg jämte hustru Caisa Henriksdotter, f. 1775 på Halstö. Flyttade 1817 till Box.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.