BOX

- vars gamla namnformer, Boctzby (1540) m.fl., ser ut att vara förkotningar av det 1556-87 i olika varianter förekommande Bochshornsby - ses 1540-43 skattlagt till 7/12 skattmark (1/2 skattmark och 1 toltingsmark) och bebott av två bönder:

Hans Mårtensson 1 fjärdingsmark + 1 toltingsmark

Lasse Persson 1 fjärdingsmark

Delad mellan två bönder förblir byn tills den i början av 1600-talet drabas av ett långvarigt totalt ödesmål; därefter är den ett enstaka hemman, vilket dock ännu 1623 bokföres som dubbelt. Skattmarkstalet jämkas 1570 till 1/2. Byamålet är 1570 9 stänger, 1601 5 stänger, fördelat:

1570 stänger:aln 1601 stänger:aln

Jacob Pålsson 5:1 1/2 Eskil Eriksson 2:3 1/2

Matts Larsson 3:4 1/2 Sigfrid Jacobsson 2:2 1/2

summa 9:- summa 5:-

De två hemmanens ägarföljder ter sig klara fram till 1590-talet:

Hans Mårtensson 1540-43

Erik Michelsson 1549-58

Jacob Pålsson 1558-88

Jacob Jacobsson, 1590 hemsökt av rövande krigsfolk.

Jacob Olsson 1592

Lars Persson 1540-58

Matts Larsson 1559-88 - en f.ö. obekant, 1587 bland "oförmögna" antecknad Knut Jönsson kan möjligen hänföras till detta hemman?

Sigfrid Mattsson 1592; är 1593-94 införd bland dem som för oförmögenhet förskonades med halv gärd.

För de 1600-01 mötande namnen Eskil Eriksson och Sigfrid Jacobsson är samhörigheten med de tidigare bondelängderna oviss. Efter dem saknas Box i kända skattelängder t.o.m. 1619; detta år uppges i en bilaga till redovisningarna över Älvsborgs lösen - överdrivet - att ett hemman i Båxesby legat öde i trettio år och - sannolikt riktigt - ett annat blivit "upptaget efter Anders Grips rannsakning, tu år sedan". Från 1623 ses de fem stängerna jord i Box samlade i en hand, med följande växling av odlare:

Erik Sigfridsson 1623

Sigfrid Persson 1624

Matts Classon 1634-39, sistnämnda år vid tinget svarande mot sin granne Henrik Ersson i "Västerby" (Väster-Rösund), som anklagar honom för tillgrepp av fiskbragder och en tjur. 1645 står Box som ödeshemman under Matts Classons namn.

Matts Hansson i Boxby angavs vid vintertinget 1642 ha i sin lada blivit bestulen på en liten börda hö.

Tomas Mattsson 1650-56, med hustru Elin 1654-56.

Johan Ersson, med hustru Vendela, 1662-76.

Hans Jöransson 1681-97, med syster Brita 1681-87. Han synes ha förblivit ogift, anförtrodde hösten 1692, när han gjorde sin resa till Stockholm, vården om sitt hus åt pigan Beata Michelsdotter, vilken i oktober företog sig att med hjälp av två manspersoner från Ekenäs skövla gården och bortföra kläder, spannmål, matvaror m.m. till ett värde av 180 daler kmt - enligt förmodan till Äyräpää härad i Viborgs län. ????? det stulna eller ej, så höll han ut ännu några år; men våren 1697, efter det svåra missväxtåret, omkom han "uti fattigdom och hungersnöd" med allt sitt husfolk.

Hans Mattsson bärgade sommaren 1697 3/4 tunna råg, skörden av vad företrädaren hade sått, uppvisade i oktober 1698 vid tinget kronofogdens inrymningsbrev, fick vittnesbörd om hemmanets svaga tillstånd och förord till två frihetsår. Jämte sin hustru Kristin Olofosdotter, f. 1674 (gift sen. omkr. 1698) ses han mantalsskriven här 1706-12; ett käromål om en hösten 1713 förkommen häst, vilket Kirstin som änka upptog vid vintertinget 1723, tyder på att makarna flydde västerut vid den ryska invasionen - och i skattelängden 1719 saknas Box. Kyrkboken 1723 anger Kirstin och åtminstone en av hennes söner som bosatt på Strömsö - omgift där.

Olof Hansson, den föregåendes son, f. 1699, d. 1740, begraven i kyrkan 27/4, bonde 1724-40; gift med 1:o Märta (nedannämnda Johans mor), d. 50-årig 1736, begr. i kyrkan 14/11; 2:o Beata Johansdotter i hennes andra gifte (änka efter en Henrik); hennes tredje man blev nedannämnda Nils Fogel. Senare vittnades, att Olof Hansson vid sin död hade hemmanet "uti fullt bruk och stånd, mest med nya hus och dugeliga bodar", så att endast stallet och visthuset måste nybyggas.

Nils Andersson Fogel, f. omkr. 1715, blev senast 1742 husbonde genom sitt gifte med ovannämnda Beata Johansdotter, f. 17 , död 1765, begraven 17/2 i kyrkan. Med sin styvson, Olof Hanssons son Johan, tvistade Nils under flera år om besittningen av hemmanet, sannolikt redan från 1749, då Nils 25/2 skaffade sig ett kronofogdens immisionsbrev som bevis för att han var den rätta innehavaren. Men vid vintertinget 1753, där rätten noga undersökte hemmanets bebyggelse, ekonomiska tillstånd och innehavarens familjeförhållanden samt fann att de inte kunde klyvas, lät han sig förmå till ett medgivande åt styvsonen att tillträda det mot överenskomna sytningsförmåner för styvföräldrarna. Avtalet måste dock ha blivit ogillat av antingen kronofogden eller länsstyrelsen, ty tvisten fortgick, och genom den blev det oklart vem som skulle för Box' talan i en långdragen rättegång mot Växär om skogsholmen Täktholm och fiskevattnet därinvid (s.). I oktober 1756 fastslog rätten, att styvföräldrarna var "vildfrämmande" på hemmanet, varemot Johans förfäder hade besuttit det "man efter man"; han hade därför hos länsstyrelsen vunnit inrymning (28/9 1753) och ansökt om erkännande av skatterätten. Trots allt tillät Nils ännu vid hösttinget 1757 att föra Box talan i tvist om Täktholm (s.). Först 30/1 1759 nekade honom rätten uttryckligen denna befogenhet. Han dog 1762, begrovs 6/6 i kyrkan.

Johan Olofsson, Olof Hanssons son, f. 1730, växte upp på fädernegården, om vars besittning han 1759 slutligt vann striden mot styvfadern, efter att redan 13/10 1757 ha fått skattebrev på det. Han satt som bonde tills han 23/1 1782 överlät det till nedannämnda son, dog 1783. Gift 1:o 20/10 1756 med Maria, död 1768, begraven 10/1 i kyrkan; 2:o 15/1 1769 med änkan Maria Andersdotter från Svartbäck, f. 1733, död 1781.

Johan Johansson Boxström, den föregåendes son, f. 1758 (1752?) i Box, d. 1805, tillträdde hemmanet 1782 mot skyldighet att utlösa två systrar, den äldre med rätt till visst timmerhygge, den yngre antingen likaså eller med en arvslott i pengar, 8:16 rdr specie, deras arvsrätt till lösöre därav oberörd. Gift senast 1784 med Johanna Johansdotter, bonddotter från Fagernäs Västergård, f. där 1762, d. 1813; hon omgift omkr. 1807 med klockare Johan Wikström, f. 1781 i Kisko, 1808 mantalsskriven som husbonde på Box. När Johanna 16/3 1808 överlät hemmanet till nedannämnda son, gjorde hon det enligt brevet i samråd med mannen, men endast hon är därunder skriven som arvträdare. Vid laga uppbud 7/11 1808 klandrade mannen överlåtelsen, påstod att brevet ej var underskrivet av hustrun. Wikström flyttade 1814 som änkling till Storbarsgård.

Jacob Boxström, Johan Boxströms son, f. 1784 i Box, d. 18 , förband sig vid tillträdet 1808 att erlägga sytning till modern samt utlösa sina medarvingar med 388:42:8 rdr banco - utom andra skyldigheter mot dem. Gift 1807 med Eva Fagerström, skomakardotter från Fagernäs, f. där 1783.

En torpare, även kallad spannmålstorpare, var mantalsskriven 1808:

Matts Johansson, f. 1760 i Livland, 1797 spannmålstorpare i Rösund, där hans äldsta barn föddes 1789 och därifrån han 1803 synes ha flyttat till Box; gift med Caisa Bäckström, f. 1760 i Antby.

Box var indelt som löningshemman för föraren av Karis kompani under Nylands infanteriregemente - ej som boställe, men ovanligt nog ses en tid "räntetagaren" bosatt och mantalsskriven här.

(Undersökes om serg. Tomas Rönnholm, kyrkskriven här någon del av perioden 1723-38, med hu Beata Lönroth, flera barn f. 1728-35, var räntetagare?)

Mantalsskriven här var 1761 avskedade serg. Carl Myhrberg (med en piga) (obs. de föreg. åren: fanns han här även under sina tjänsteår?) 1745-55 utför han käromål mot bonde i Persö ang. åverkan på Box' skog, som om M. själv vore innehavare av hemmanet. (Normalt synes däremot, att han 1758, när Box är svarandepart ang. Täktholm, låter ett ombud bevaka löningshemmanets intresse.)

En skräddare Matts Frisk skriven här 1771-82

En skräddare Henrik Bäckroos, f. 1758, med hu Ulrica Frisk f. 1758, dtr Maria f. 1783, skriven (i kyrkb.) 1773-77.

Mantalsl. 1808: klockaren Wikström husbonde, har spannmålstorpare Matts.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.