RULLARSBÖLE

svarade 1540 för 1 1/2 skattmark och innehades av två bönder, vardera med 3/4 skattmarker. Från 1564 antecknas tre hemman, och mellan dem fördelas år 1570 byns 18 stänger jord så, att ett hemman har 8, de andra 5 stänger vardera. De drabbas i olika turer av ödesmål: 1600-09 är ett enda hemman behållet, 1619 två som delar det tredjes ägor och skattar för dem; 1623 räknar jordeboken två lägenheter om 1 1/2 hemman vardera, men den ena anges som öde - innehar 9 1/2 stång, medan den behållna grannen har 8 1/2. 1635 anges båda ligga öde sedan tio år, och detta totala ödesmål består till omkring 1650, då ett hemman blir upptaget. Dess bebyggare upptar 1682 ödesjorden, och därmed blir byn framdeles ett enstaka hemman.

De tre tidigare hemmanens bondelängder anges här var för sig:

Henrik Olsson 1540-71, innehar 5 stänger 1570, hemmanet öde 1581.

Erik Jacobsson 1592, öde 1600-09

Matts Michelsson 1612-; 1619 "utfattig och arm"; 1623 under hans namn 1 1/2 hemman med 9 1/2 stång jord, öde; men 1624 sår han en tunna råg och en halvspann korn samt skattar för ett sto och annan boskap. Från 1625 anges hemmanet länge ha legat öde, står under Matts namn i ödeslängder t.o.m. 1635, men 1645 varken bland behållna mantal eller bland öde.

Peder Månsson 1540-43

Matts Andersson 1549-58

Simon Mattsson, i tiondelängder 1558-59

Simon Persson 1560-62

Hans Persson 1563-1613, innehar 5 stänger 1570; 1593-94 bland oförmögna som förskonas med halv gärd; 1600-09 den enda behållna bonden i byn, 1609 änkling.

Matts Hansson, 1619 "utfattig och arm"; 1623 den enda behållna i byn, har 8 1/2 stång jord: sår 1624 en fjärding råg och en halvspann korn, men saknar egen boskap; från omkr. 1625 öde.

Henrik Nilsson 1564-71, innehar 8 stänger 1570; anges 1564, 1566 och 1569 som kåldrök, oförmögen att erlägga vissa smörskatter, äger 1571 av skattbert lösöre blott en ko och ett får.

Nils Henriksson 1588-94; 1593-94 bland oförmögna som förskonas med halv gärd. Hemmanet öde från 1600, jorden 1619 delad mellan grannarna.

I 1656 års mantalslängd anger Rullarsböle vara av greve Leijonhufvud förlänat på livstid åt brukspatronen Peter Thorwöste och sålunda lagt under Svartå bruk. Thorwöste dog 1659, och 1666-76 står i skatteböckerna samma förläning under namnet Johan Jacobsson. Därmed måste avses grevskapets forna befallningsman (1617-25 och 1641-46, se s.), fastän han anses ha dött redan omkr. 1650. Möjligen kan uppgiften förstås så, att Johan Jacobssons arvingar efter Thorwöstes död tillträdde Rullarsböle i utbyte mot någon förläning som befallningsmannen hade fått under sin livstid? Hur därmed än må förhålla sig, så är det tydligt att förläningen vid reduktionen 1681 upphörde att gälla, d.v.s. att Rullarsböle blev kronojord.

Jöran Eriksson är 1656 skriven som Thorwöstes dräng på Rullarsböle, 1666-76 som bonde, med hustru Malin Jöransdotter 1656-66, 1672-76 änkling.

Matts Jöransson, den föregåendes son, som sådan mantalsskriven 1676, bonde 1680-1710, nämndeman 1694-1726, död 1730 86-årig, begraven 6/9 i kyrkan vid kordörren. Fick vid ting 22/3 1682 vittnesbörd om det av honom upptagna andra hemmanet i Rullarsböle, vilket hade ledat "uti urminnes tider öde, åkrar och ängarne skoggångne, förutom det Matz brukat nu till 1 Tunnas utsäde årligen"; för detta hemman åtnjöt han ödesfrihet t.o.m. 1687. Uppsade 1696 hemmanet försåvitt skatten ej komme att lindras. Granskas! Siffrorna för skattmarker och mantal (1 1/2, 1/2) i 1687 års verif.bok, FRA 8048, fol. 706 v, tyckas ge vid handen att ödesfriheten gällde hela Rullarsböle, vilket illa går ihop med att redan hans far som bonde här hade erlagt mantalspgr. Gift senast 1693 med Margareta, död 1735 (begraven i kyrkan 1/12).

Nils Mattsson, den föregåendes son, f. 1683, bonde 1712 och kallas så ännu 25/10 1743, då han vid ting ingår en förlikning om arv. Hemmanet saknas bland de 1719 för den ryska makten beskattade. Gift senast 1715 med Brita, f. 1692, död 1755 som gammelmor och begraven 21/12 i kyrkan. Nils dog 1762, begrovs 16/5 i "egen grav" i kyrkan.

Henrik Nilsson, den föregåendes son, f. 1722, bonde 1744-74, död 1774, 30/10 lagd "i egen graf". Gift 23/10 1748 med Anna Henriksdotter, bonddotter från Kansbacka Storgård, f. 1728, d. 1793. Vid hösttinget 1761 anmäldes förrättad skattevärdering av Rullarsböle, enligt vilken hemmanet skulle få lösas till skatte för 75 daler smt. Anna gifte om sig med nästföljande.

Henrik Henriksson, förut dräng i Alhov, f. 1732, d. 1788, bonde 1776-88. Gift hösten 1776 med ovannämnda Anna Henriksdotter; som änka för andra gången förestod hon hemmanet 1791.

Carl Henriksson, Henrik Nilssons son, f. 1772 på Rullarsböle, d. 18 , bonde 1793-18 . Gift 1797 med Maja Stina Jacobsdotter, bonddotter från Åsenby Smeds, f. 1777, d. 18 .

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.