KURBY

stod 1526 under sitt nuvarande namn, skriver Kwrby, men 1540-59 hette det i böckerna oftast Torskulla, varierat på många vis, bl.a. Torneskulla, Törnäskulla. Därefter är länge namnformen Kureby ungefär lika vanlig som Kurby. Gåtfull är den 1592 tillfälligt använda skrivningen Koparby. En fjärdedel av byn, ett hemman om 1/2 skattmark, räknas 1540-70 under Dalkar bol, som därutöver omfattar byar inom det nutida Karis; tre fjärdedelar, 1 1/2 skattmark fördelad mellan två hemman, hänföres till Bobbenäs bol, varunder senare hela Kurby ligger. Av dessa två har 1540-43 det ena hemmanet nästan dubbelt högre skattetal än det andra, men 1570 är deras stångtal utjämnat:

Skattmarker 1540-43 (skulle motsvara stänger i byamålet) Stänger i byamålet 1570

i Dalkar bol

Olof Andersson 1/2 (4) Olof Anderss. 4

i Bobbenäs bol

Hans Nilsson 13/24 (4 1/3) Jac. Henrikss. 6

Jöns Larsson 23/24 (7 2/3) Jacob Jönsson 6

summa 2 (16) 16

Utjämningen har, att döma av tiondelängderna, troligen skett 1564, men även förut är vissa år (1558, 1560) deras tiondeposter lika.

Olof Andersson skrevs 1561-69 som oförmögen "kåldrök", uteslöts ur 1571 års sölvskatteregister, men erlade samma år 2 kappar rågtionde - saknas därefter i böckerna.

Hans Nilsson, nämndeman 1541-42, bonde ännu 1543, efterträdes av

Jacob Hansson 1549-64, nämndeman 1561-63

Jacob Henriksson 1565-70, 1567 nedanför hans namn ytterligare Michel Hansson

Henrik Jacobsson 1571

Jöns Larsson 1540-70, efterträdd av

Jacob Jönsson 1571

Som öde antecknas 1581 två hemman, Henrik Jönsson och Lukas Andersson, 1587 ett, Matts Jacobsson. Två hemman i Kurby antecknas i jordeböckerna t.o.m. 1635, sedan 1623 med skattetalet minskat till 1 13/16, stångtalet i samma proportion till 14 1/2.

Matts Clemetsson 1592-1619; 1592-1600 den enda behållna i byn, var 1619 "utfattig och arm", efterträddes av

Erik Mattsson, 1623 med 6 stänger under 3/4 skattmark, 1/4 mantal; var 1624 fattig på egen boskap; hemmanet stod ännu 1635 under hans namn, öde sedan - enligt jordebokens uppgift - 12 år, nu med 1/3 mantal. Därefter är det borta så ur jordeboken som ur ödeslängderna.

Staffan Tomasson upptog 1600 av öde ett hemman i Kurby, erlade personskatter 1606-13, var 1619 "utfattig och arm", efterträddes av

Hans Staffansson, som 1623 brukade 8 1/2 stång och påfördes 1 1/16 skattmark, 1/2 mantal. I jordeboken 1623 ses en överstruken anteckning om att i Kurby 4 stänger = 1/2 skattmark brukades av fru Carin Slang till Domargård och var "indragen i Hans Staffanssons skatt", d.v.s. att han skattade för den; flera anteckningar i ifrågavarande bok (FRA 214) är införda några år efter 1623, troligen även denna. I 1624 års boskapslängd anges hustru Brita förestå hemmanet, antagligen en föråldrad uppgift avseende Staffan Tomassons änka, som torde varit Hans Staffanssons mor. Han kvarstår som bonde 1656, med hustru Carin 1654-56.

Jacob Hansson, den föregåendes son, som sådan skriven 1654-56, bonde 1662-87, med hustru Margareta 1662-81. Övertog 1669 en dittills Svedja enstaka hemman tillhörig utbysjord inom Kurby rår och fick därvid sin skatt ökad med 3/16 skattmarker. Nämndeman 1681-94, bevistade tinget 1/6 1694, synes då ha avsagt sig, ty samma dag inträdde hans nedannämnda son i nämnden. Jacob skall enligt en senare uppgift ha dött under 1690-talets förra del.

Arvid Jacobsson, den föregåendes son, som sådan skriven 1680-87, bonde 1693-97, nämndeman 1694-97. Gift senast 1693 med Anna Clemetsdotter från Kusans i Ingå. Vid vintertinget 1696 förklarade Arvid, att han, som efter sina förfäder ägde bördsrätten till Kurby, ej kunde behålla det med mindre än att dess skatt nedsattes; han förblev dock bonde här till sin död, som inträffade under något av de närmast följande åren.( Efterses när och i vilken mån skattelindring skedde.)

Henrik Ersson, f. 1662, d. 1735 (begrovs i kyrkan 1/8), kom från "Backsidan" i Ingå, blev bonde genom gifte med Arvid Jacobssons änka Anna, f. 1677, d. 1733 (begrovs i kyrkan 1/6); skattade 1719 till den ryska makten; skrevs 1723 i kyrkboken som bonde, men hade 1724 enligt mantalslängden efterträtts av sin nedannämnda son. Som gammelman gifte Henrik Ersson 6/10 1734 om sig med änkan Maria Mårtensdotter från Kila i Karis. Från 1711 upptogs Kurby i kronans jordebok som kronohemman, vilket längre fram ansågs föranlett av åtnjuten skattelindring. Henrik Ersson var nämndeman 1722-34, uppgavs 11/2 1735 "för sin ålderdom blifwit borta".

Henrik Henriksson, den föregåendes son, f. 1702, bonde 1724-59 - begynnelseåret enligt mantalslängden, men ännu 19/10 1727 utförde fadern vid tinget ett käromål om åverkan på hemmanets ägor; död 1768, begraven 10/4 i kyrkan. Från 1757 tvistade Henrik Henriksson med rusthållaren Enoch Blomster om rätten att till skatte inlösa Kurby, som var augment under Blomsters rusthåll Horsbäck. Av landshövdingeämbetet fick Henrik 1758 ett erkännande av att Kurby gällde som hans egendom tills det lagligen kunde frånvinnas honom, men först 1762, efter hans livstid, slöts tvisten genom lagmansrättens utslag till hans sons förmån. Gift senast 1732 med Beata Mattsdotter, f. 1711, d. 1783, syster till inspektoren på Raseborgs gård Erik Bäckström. Som änka förestod hon hemmanet, enligt tingsprotokollen även under en del av de år under vilka nedannämnda son enligt mantalslängderna skall ha varit husbonde; genom en skrift av 14/9 1770 avstod hon på särskilda villkor Kurby till son och sonhustru, men efter att ha blivit oense med dem förklarade hon vid tinget, att hon endast på någon tid, för att vänja dem vid hushållningen, hade lämnat nycklarna ifrån sig, och 31/10 1772 tillerkändes hon av häradsrätten befogenhet att återtaga värdskapet.

Henrik Henriksson, den föregåendes son, f. 1732, d. 1783, bonde enligt mantalslängderna 1761-82, jämför ovan. Gift senast 1761 med Anna Johansdotter, bonddotter från Svedja i Karis, f. 1737, d. 18 . Vid en arvstvist förklarade Henrik i april 1778, att han endast sedan fyra år innehade hemmanet, men därförinnan under moderns förvaltning måst stå för alla utlagor. Efter hans död torde änkan Anna några år ha förestått Kurby.

Henrik Henriksson, den föregåendes son, f. 1765 på Kurby, d. 18 , bonde enligt mantalslängden från 1791, fick 1793-94 laga uppbud på Kurby, som han av samarva hade utlöst med 194:21:4 riksdaler. Gift senast 1792 med bonddottern från Strömsö Stina Ersdotter, f. 1767 på Strömsö, d. 18 .

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.