KUDIBY

var 1540 belagt med 3 1/12 skattmark, fördelade på tre hemman:

Olof Jacobsson 1 skmk

Jens Jacobsson 1 skmk

Bengt Larsson 1 1/12 skmk

Hemmanens ägarföljder till 1571:

Olof Jacobsson 1540-43

Ambrosius Olsson 1546-71

Jens Jacobsson 1540-43

Jacob Jonsson 1549-71

Bengt Larsson 1540-64

Michel Hansson 1565-71

Stångtalet, som framträder 1570, är totalt 14 4/12 och fördelar sig:

5 1/3

5 5/12

4 2/3

Det tredje hemmanet hade alltså 1540 det högsta skattetalet, men 1570 det lägsta stångtalet. Troligen har mellan dessa år någon jord, närmare bestämt 3/4 stänger, övergått från det tredje hemmanet till de två första, vilka 1540 efter sitt skattetal vartdera borde ha haft jämnt 5 stänger. Den klara proportionen, 5 stänger under skattmarken, är senare rubbad: 1601 är stångtalet minskat till 15 1/3 utan ändring av summan skattmarker; 1623 är stångtalet förhöjt till 15 5/6 och skattmarkerna till 3 1/6, proportionen sålunda återställd.

De knappa urkunderna för tiden mellan 1571 och 1600 ger inte säkra hållpunkter för identifiering av de gamla hemmanen eller fixering av släktsambandet. Restlängderna av 1588 över Viborgsgärden nämner i Kudiby två bönder: Dynius Jacobsson och Jöran Månsson - den tredje hade tydligen betalat hela sin skatt. Av dem kan Dynius vara en son till Jacob Jonsson. Matskottslängden 1592 upptar tre bondenamn:

Thynes Jönsson (tydl. den ovannämnda Dynius, farsnamnet i någotdera fallet förbytt)

Jörenn Monsson

Sigfred Jacopsson

En längd av 1594 över oförmögna, som detta år och 1593 fått en del pålagor nedskurna till hälften, anger under Kudhby namnen Jörenn Madzsonn och Lasse Jacopssonn - sannolikt förvanskningar av de två senare 1592. Deras fattigdom kan ha varit orsaken till att två hemman sammanslogs och bildade Storgård, medan Dynius hemman fortbestod som Lillgård, 1601 med stångtalen 10 1/6 och 5 1/6, 1623 justerade till 10 5/12 och 5 5/12. Att Lillgård har stått som nr 1 i byn, Storgård som nr 2, råkar stämma överens med att Dynius hemman 1592 skrevs först. Fastän 1619 två hemman i Kudiby redovisas som betalande Älvsborgs lösen, antecknas där även ett ödeshemman, för vars jord "rättighet" utgörs.

Lillgård

Dynius Jacobsson eller Jönsson 1588-92 (möjligen sonson och son till de ovan för 1540-71 skrivna Jens Jacobsson och Jacob Jonsson?)

Henrik Tönsson (Dyniusson) 1600-19; farsnamnet även Tönnesson. Skrevs 1619 för sjätte terminen av Älvsborgs lösen som ryttare.

Erik Tomasson 1623-56; jämte honom skrives 1656 nedannämnda Jacob Mattsson som "son", vilket möjligen betyder styvson, efter honom en hustru Elin.

Jacob Mattsson (jfr ovan) 1662-81, med hustru Anna 1662-81.

Henrik Mattsson 1687-93, den föregåendes bror, som sådan skriven här 1662-81; hustru Ingeborg 1687-93.

Abraham Larsson 1706-10, med hustru Anna Mattsdotter 1706-10, 22/1 1710 omtalad som änka.

Matts Abrahamsson, den föregåendes son, f. omkr. 1684, d. 1737, bonde 1712-32, erlade 1719 skatt till den ryska makten; hustru Valborg Henriksdotter, d. 1735, dotter till grytstöparen Henrik Tammi i Fagervik. Sid. berättas om Matts mellanhavanden med majoren Henrik Wright, till vars avlöning Lillgård var indelt samt om hur gården 2/8 1732 tillföll Matts' borgesman Johan Tomasson i Brynickbacka. Matts och Valborg bodde synbarligen kvar till sin död - i fattigdom, vilket ses av att dem gavs gravställe i kyrkogården, inte i kyrkan, där bönder och deras anhöriga vanligen jordades.

Matts Johansson, f. 1702, d. 1776, son till nyssnämnda Johan Tomasson i Brynickbacka, mottog hemmanet av fadern och immitterades däri av kronofogden 23/11 1773, med nämndemannen Matts Classon i Läpp som borgesman; denne uppsade sin kaution vid hösttinget 1748. Ännu hösten 1756 benämndes Matts Johansson bonde, men omkr. 1758 överlät han hemmanet till nedannämnda måg. Matts dog ????, begrovs 11/8. Gift senast 1736 med Beata Henriksdotter, f. 1697, död tidigast 1744, före 1751.

Erik Henriksson, f. 1732, d. 1813, den föregåendes måg, bonde 1758-omkr. 1780, anges från 1782 vara blind, bor kvar som gammelfar. Fick 1767 skattevärdering på hemmanet (48 daler smt) och inlöste det därefter till skatte. Fastän nedannämnda söner 1782 resp. 1791- är mantalsskrivna som bönder på Lillgård, överlät han först 5/9 1793 hemmanet till sonen Johan, som förpliktades att utlösa syskonen med 1000 daler kmt = 55:26:8 rdr specie samt ge sytning åt fadern. Gift 1:o med nästföregåendes bondes dotter Anna Mattsdotter, f. 1736, d. 1781; 2:o med Stina Carlsdotter, f. 1759 i Kudiby(?), d. 18 .

Henrik Eriksson, den föregåendes son, f. 1759, d. 17 , icke i kyrkboken angiven som bonde, men 1782- mantalsskriven som sådan, biträdd av sin syster Maria, f. 1764.

Johan Eriksson, den föregåendes bror, f. 1761, d. 18 , 1784 vid storskiftet angiven som bonde, mantalsskriven som sådan 17 - , men mottog (se ovan) först 1793 hemmanet genom formlig överlåtelse; förestod det till 1816. Gift senast 1782 med bonddottern från Kurby Eva Henriksdotter, f. 1762, d. 18 .

Storgård

Hustru Beata 1600-1601 i jordeboken; Simon Henriksson 1600 i hjälpskattelängden samt 1601-07 i särsk. längder, ånyo 1612-13, tydligen föråldrat.

Eskil Eriksson 1609

Olof Henriksson, ryttarbonde 1619-43, bonde ännu 1650; hade 1636 en sventjänare Tomas Sigfridsson.

Beata Olofsdotter förestod hemmanet 1656-68.

Anders Hansson i Kudiby var i januari 1674 gårdsskrivare på Raseborg, innehade tydligen samma funktion redan 1672, vilket förklarar att då endast legofolk mantalsskrevs på Storgård, samt 1676-87, då hans hustru Carin står främst i mantalslängden. I tingsärende är han ännu 1684 angiven som bonde. 1687 kallas Carin mor, vilket synes betyda att hon är änka; skrivna jämte henne är en dotter Anna och nedannämnda Carl Jöransson, måhända en Carins son i ett tidigare gifte.

Carl Jöransson 1693, skriven jämte Carin mor.

Johan Tomasson, svåger till den föregående, mottog hemmanet av honom och stod vid sommartinget 1697 som svarande i ett mål om arvode för vad Carl hade gjort på hemmanet efter att ha överlämnat det. Skriven här som bonde t.o.m. 1712. Hustru Ingeborg Andersdotter 1706-, kyrkskriven 1723 som mor till nästföljande.

Johan Johansson, son till föregående, f. 1 , d. 1733 (begrovs i kyrkan 6/5 1733), erlade 1719 skatten till den ryska makten, bonde till sin död, 1723 skriven med hustru Sofia Jöransdotter, f. 1697, d. 1777, vilken 1734 som änka föreståd hemmanet; omgivt med nästföljande.

Johan Ersson, f. 1711, d. 1740 (begrovs i kyrkan 1/3 1740), kom till gården genom gifte med förenämnda änka Sofia, som efter hans död ånyo förestod den, biträdd av två söner och en dotter. Före 1751 lät hon sin dotter från första giftet, Sofia, och hennes man tillträda en hälft av Storgård, senare utbruten under namnet Mellangård (se nedan).

Halva Storgård, nr 2 1

Henrik Johansson, f. 1732, d. 1804, son till ovannämnda Johan Johansson, från sin ungdom mantalsskriven som hemmavarande son, tillträdde halva hemmanet senast 1765 (då modern tog sytning), synes ha behållit det till omkr. 1801. Gift 19/10 1763 med Maria Eriksdotter, f. 1734, d. 1791.

Johan Henriksson, den föregåendes son, f. 1764, d. 18 , bonde troligen från omkr. 1801, kvarstod 1808. Gift senast 1801 med Anna Greta Wäxström från Skåldö i Pojo, f. 1768, d. 18 .

Mellangård, nr 2 2

Johan Johansson, f. 1724 på Kallbacka, d. 1796, kom till Storgård genom gifte senast 1750 med ovannämnda Johan Johanssons dotter Sofia Johansdotter, f. 1727 på Kudiby Storgård, d. 1 , skriven som bonde på Mellangård 1751-80. Hustru Sofia bodde efter mannens död kvar i gården.

Gabriel Johansson, den föregåendes son, f. 1750, bonde 1782, flyttade 26/5 1789 med sin familj till Vichtis. Gift 1:o senast 1775 med Carin Henriksdotter, f. 1746, d. 1783; 2:o 17 med Margareta Eriksdotter, f. 1742.

Erik Jöransson Ekman, bondson från Grop, f. 1756, d. 18 , flyttade 1788 med sin hustru från Grop till Ekenäs, bonde på Mellangård sannolikt 1789-96, varefter han och hustrun jämte en dotter flyttade till Ingå men snart återkom för att som gammelfolk bo på Mellangård. Gift senast 1788 med Sara Johansdotter, f. 1761 på Kudiby Mellangård, dotter till bonden Johan Johansson.

Hans Jacobsson, f. 1745 i Pojo, d. 18 , bonde 1797-18 . Gift senast 1772 med Greta Jonasdotter, f. 1745 i Pojo.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.