KALLBACKA

frälsehemman var i bygemenskap så nära förbundet med Baggård, att det fram mot 1600-talets mitt ofta gömdes in under dess namn och räknades som ett tredje hemman i Baggård. Först 1553 ses det under eget namn, därnäst ånyo 1557 och sedan strövis, tills under nästa sekel emancipationen blir bestående.

De tre hemmanen i Baggård-Kallbacka tillhörde 1549 Karin Andersdotter (Boije-) - se s. - och brukades av en landbonde Anders Månsson. Efter honom nämnes 1550 ett fjärde bondenamn, Hans, sedan åter försvunnet; det betecknar kanhända ett kortvarigt försök att klyva Kallbacka hemman? Senast 1561 har hemmanen fått var sin ägare: Kallbacka tillhör en Göran Månsson, likaså ännu 1567; möjligen avses den 1575 avlidna Göran Månsson till Nokia? Även i det följande är uppgifterna om hemmanets ägare glesa, korthuggna och svårtydda: 1583: Hustru Nilss S. Jören Monssons (FRA 3407, f. 52 r)

1584 (FRA 3410, f. 66 r) Hustru Nils S. Jönis Matzsons - bonde: Jöns Andersson. (Torde förstås: Jöns Mattssons änka "Nil", förkortn. av Gunilla? (Jöns Mattsson felskr. av föreg. års Jören Monsson?)

1624-35 Clas Galle, krigare, ståthållare (död 1643), son till Peder Galle i Horsbäck och far till nedannämnda JOhan Galle (se vidare under Horsbäck); överlevdes av sin maka Margareta Ekelöf, f. 1676.

1656 Axel Axelsson Stålarm till Grabbacka, död s.å., 1666 hans arvingar.

1662 står Kallbacka angivet som ödeshemman.

1667 Clas Fogelhufvud till Linnunpää (Pikis), kapten, död 1681. Han synes under sin livstid ha överlåtit hemmanet åt sin svärmors, Märta Galles bror, generallöjtnanten Johan Galle (stupad i slaget vid Lund 1676), att döma av en anteckning om Kallbacka i jordeboken.

1687 Generallöjtn. Galles Erfwingar.

Om Kallbacka övergång i kronans ägo, se under Baggård s.

Bönder på Kallbacka

Anders Månsson 1549-61; Anders Jonsson 1566 möjl. felskrivning för densamma.

Jöns Andersson 1567-84

Michel Mattsson 1588

Blysius Thomasson 1600. 1601 saknas Kallbacka, under Baggård blott två namn.

Olof Larsson 1606-07, 1612-13

Matts Andersson 1609, tredje namn under Baggård; Matts (under farsnamn) 1619 uttryckligen på Kallbacka.

Henrik Tomasson 1634-36 (tredje namn under Baggård), 1650 under namnet Kallbacka, då möjligen föråldrat, 1647 skrivet Henrik Tönnesson.

Jacob Sigfridsson 1645-56, 1656 med hustru Brita.

Hans Jacobsson 1662-87, 1662 med mor Brita, 1672- hustru Beata Clasdotter, vilken som änka förestår hemmanet 1693, enl. tiondelängden ännu 1706.

Johan Mattsson 1706 (enl. mantalslängden) med hustru Anna. Heter i domboken 1708 (p. 937) Hans Mattsson.

Henrik Henriksson 1710-19 - erlade ryska skatten 1719 - hustru Karin 1710-12, Lisbetta Nilsdotter (f. 1687) under ryska tiden, änka 1720.

Johan Göstasson, f. 1697, förut landbonde på Gästerby i Pojo, bonde på Kallbacka 1722-44, gift senast 1722 med företrädarens änka Lisbetta Nilsdotter (se ovan). Johan dog som gammelfar 1759, begrovs i kyrkan 18/3.

Anders Johansson, den föregåendes son, f. 1722, d. 1790, bonde 1751-71; (nämndeman 1770 enl. Svaetichins anteckn. - ej bekräftat) gift senast 1750 med Anna Larsdotter, bonddotter från Kjulböle Västergård, f. 1724, d. 1797 som gammelmor på Kallbacka.

Carl Carlsson, måg till föregående, f. 1736, d. 1790, bonde 1782-90; gift 24/6 1766 med Karin Andersdotter, f. 1750 på Kallbacka, d. 18 , hon omgift med nästföljande, efter att 1790-95 ha som änka förestått hemmanet.

Jacob Andersson, f. 1765 i Tenala, gift 1795 med ovannämnda Karin Andersdotter, 1797 mantalsskriven som bonde, fastän Karin redan 28/10 1790, vid bouppteckningen efter Carl Carlsson, med bifall av sina omyndiga barns förmyndare hade avstått värdskapet till äldste sonen mot en utlösen till syskonen av 33:16 rdr = 600 daler kmt.

Carl Henrik Carlsson, senare Forsman, f. 1771 på Kallbacka, bonde enligt ovannämnda avtal av 1790, som sådan mantalsskriven 1800; gift 1795 med Maria Elisabet Österlund, bonddotter från Kjulböle Östergård, f. 1770.

Alexander Magnus Fagerström, kofferdiskeppare, f. 1777 i Fagernäs, son till skomakaren Erik Fagerström och hustru Maria Boström (f. i Båsa), köpte 4/2 1805 Kallbacka av förenämnda Forsman jämte hustru för 1200 rdr riksgäldsmynt, att tillträdas "omkring" 25/3 1805. Gift 1802 med Anna Lena Salomonsdotter, f. 1774, bonddotter från Baggård Lillgård. Efter rättens påminnelse hembjöds Kallbacka vid laga uppbud 1806 åt "räntetagaren", rusthållaren på Horsbäck, varunder hemmanet lydde som augment, men han begagnade sig icke av sin rättighet till inlösen.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.