FAGERNÄS

utgjordes 1540 av tre lika stora hemman, vart och ett taxerat till en skattmark. Ett av dem är tidvis skrivet som enstaka hemman under namnet Granhammar, efter dialektens uttal oftast Gränhammar; dess frihet i förhållande till bygemenskapen framträder även i att det en och annan gång har hänförts till grannbyn Berg (s. - flöteskatter). Hemmanet bär 1594 tillfälligt namnet Bergshammar, även då angivet som enstaka. Byamålet, totalt 24 stänger (1570, likaså 1601), var för varje stomhemman 8 stänger, men 1570 står i stället för ett av dem två hemman om 4 stänger vartdera, och så har det tydligen varit från 1549, då fyra bönder antecknas i byn. Ovisst är om det kluvna, efter 1571 åter sammanfogade hemmanet motsvarade senare tiders Öster- eller Västergård, ty dessa tvås identitet låter sig inte urskilja före år 1600. Båda fick under 1500-talets slut, tydligen efter ödesmål, karaktär av grevens stadgehemman och räknades därefter någon gång som frälse, oftast som kronohemman. Deras kända bebyggare under 1500-talet var:

Olof Jönsson 1540-43

Magnus Nilsson 1549-58

Erik Hansson 1560-71 samt i sölvskattereg. 1571

Mogens Eriksson 1570-71 i tiondelängderna.

Lasse Eriksson, för ödeshemman 1581

Lasse Olsson 1592

Kirstin 1540-43

Halva hemman:

Knut Persson 1549-71 Jöns Larsson 1549-71

Sannolikt helt hemman:

Michel Mårtensson 1588-92

(Kolumnerna är avsedda att återge ägarföljder, men mestadels saknas hållpunkter för namnens fördelning dem emellan.)

Samtida med ovanstående är de bönder som för 1500-talet nedan redovisas som ägare av Granhammar hemman.

Östergård

Jören Pålsson 1600-1601; 1601 även en Jören Andersson, möjligen densamma med förbytt farsnamn?

Simon Eskilsson 1606-13, upptog hemmanet av öde, saknas i 1609 års hjonelagslängd; i längderna för Älvsborgs lösen 1619 saknas hela Fagernäs.

Henrik Andersson 1623, saknas i 1624 års utsädes- och boskapslängd, men återfinnes i mantalslängderna 1634-36.

Henrik Mårtensson 1645-50, tydligen identisk med Henrik Markusson, 1647 uppförd bland landbönder under Raseborgs gård.

Simon Reekar 1656, med hustru Anna, Jacob son, Elin sonhustru.

Jacob Simonsson 1662-87; hustru Margareta 1662-87, 1693 här skriven som mor, vilket synes ange att den nästföljande var hennes son och alltså Jacobs styvson.

Jacob Mattsson 1693, med hustru Anna. Hemmanet öde 1701-08, indelt som beställningshemman, upptaget 1708, sannolikt av nästföljande.

Anders Andersson, skriven 1710 med hustru Margareta, hemmanet s.å. öde.

Anders Nilsson från Snapertun, f. 1681, fick 16/9 1712 av kronofogden inrymning i ödeshemmanet, vid ting i februari 1713 förord till 6 års frihet, men nödgades under det ryska väldet bära alla de pålagor som lades på brukade hemman, varav han hindrades att sätta hus och åker i stånd; hemmanet räknades därför ännu 1724 som öde, fastän det var bebott. Gift 1:o enligt kyrkboken med Carin, f. 1703, enligt domboken (1729 20/11 § 54, fol. 1026 v) med Kerstin Mattsdotter, d. 1728, syster till torparen Hans Mattsson i Bredäng och mor till tre barn, som enligt kyrkboken var födda 1718-23; 2:o 1729 med Lena, nämnd 1744 som Anders hustru, 1751 som mor till dåvarande bonden. Vid avvittringen 1729 angavs Anders ha hemmanet skuldfritt. Anders död 1771, begrovs 17/3 i kyrkan.

Henrik Andersson, den föregåendes son, f. 1730 i Fagernäs, d. 1808, bonde 1751- , inlöste hemmanet till skatte 17 , förordnade 14/1 1792, att hans äldsta son Johan efter hans död skulle tillträda hemmanet och med 50:16 rdr specie utlösa sina syskon. Gift 19/10 1758 med bonddottern från Stor-Gebbelby Maria Mattsdotter, f. där 1735, d. 1809.

Västergård

Bengt Holgersson (Holingersson) 1600-13, landbonde under Raseborg

Lars Bengtsson, troligen bonde före 18/2 1622, då han vid tinget hade ett mål mot en granne Anders (möjligen bonde på Östergård, annars okänd), vilken hade huggit sönder hans mjärdar; bonde ännu 1636.

Matts Larsson 1645-56, med hustru Anna 1656.

Erik Mattsson 1662-76, med hustru Kirstin 1662-76; jämte honom skrives 1676 en Erik Simonsson med hustru Carin; hemmanet öde 1676.

Axel Valentinsson, förut landbonde i Kroggård, bonde här 1680-92, med hustru Carin Andersdotter, vilken som änka 1693 förestod hemmanet, biträdd av sonen Henrik och sonhustru Anna. Axel nämndes 1701 som avliden.

Henrik Axelsson, den föregåendes son, bonde 1701-06, med hustru Beata. Som innehavare av såväl detta hemman som ödeshemmanet Östergård anges i 1706 års tiondelängd en kapten Bergstock; Henrik var antagligen hans landbonde.

Anders Jacobsson 1710-12, synes ha tillträtt hemmanet genom gifte med Beata, den föregåendes änka; enligt den ryska uppbördslängden 1719 förestås hemmanet av Enkian, tydligen Beata som änka för andra gången; i 1723 års kyrkbok står hon som gammelmor, var möjligen den 70-åriga änka från Fagernäs, som 29/4 1733 begrovs i kyrkogården.

Olof Henriksson, son till Henrik Axelsson, f. 1690, bonde 1723-5 . Hemmanet föreslogs vid vintertinget 1732 att bli gästgiveri, vilket snart skedde. Jämte Olof mantalsskrevs 1724 hans syster Maria, f. 1699, senare skräddarhustru i Gebbelby. Olof gift senast 1727 med Carin, f. 1703, död 1763, begraven 31/7 i kyrkan. Olof död 11/8 1775.

Johan Olofsson, den föregåendes son, f. 1727, bonde 1761-87. Gift senast 1752 med bonddottern från Svedja Maria Johansdotter, f. 1731 i Svedja, d. 1797; som änka förestod hon hemmanet 1791, enligt mantalslängden, men redan 3/9 1789 vid bouppteckningen efter fadern tillerkändes nedannämnda son besittningsrätten mot att utlösa sina syskon med 77:37:4 rdr sp., och första uppbud meddelades honom vid hösttinget s.å.

Henrik Johansson Fagerström, den föregåendes son, f. 1752, d. 18 , bonde 1789-18 . Gift senast 1784 med Johanna Ersdotter, f. 1760, d. 18 .

Johan, bonde enl. 1808 års mantalslängd.

Granhammar

Matts Olsson 1540-52

Jacob Mattsson 1556-66, i tiondelängden ännu 1568

Henrik Mattsson 1567-71

Tomas Eriksson 1583-92

Jacob Mattsson 1594 på "Bergshammar", oförmögen.

Hans Månsson (Mogensson) , även kallad Hans Skräddare, upptog hemmanet av öde 1600, bonde ännu 1613

Hustru Kristin 1623, saknas i 1624 års utsädes- och boskapslängd.

Henrik Henriksson, i efterhand införd i 1623 års jordebok, ånyo 1634-36 samt 1656, då angiven som död; däremellan 1645-50 Erik Henriksson, antagligen en son, efter vilken fadern åter trädde till gården. Carin, 1656-62 skriven som mor, torde ha varit Henriks hustru.

Hans Henriksson 1656-90, med hustru Malin 1666-; han bötfälldes för svarlösa i ett mål mot kyrkoherden vid sommartinget 1690, men redan 1687 utelämnades han, tydligen som överårig, ur mantalslängden, där endast hustrun och sonen Matts infördes. Samma år 1687 antecknades hemmanet som öde, d.v.s. förfallet och oförmöget att skatta. 1693 mantalsskrevs utom hustrun och sonen även en sonhustru Beata. Från 1694 låg jorden osådd och 1695 övergavs hemmanet av Matts Hansson "för dess (hans) fattigdom och oförmögenhet skull, samt att missväxten då tillstötte"; Matts avled sommaren 1697, efter att ännu i juli ha gått och tiggt sin föda.

Matts Adamsson, f. 1661, d. 1740, upptog Granhammar 1698, fick då vid hösttinget förord till sex frihetsår, emedan åkern helt låg i linda och intet av husen kunde repareras; men landshövdingens frihetsbrev av 21/3 1699 var för knappt tilltaget, ålades Matts att skatta redan 1700, varför han vid vintertinget 1701 måste utverka förord till förlängd frihet; det styrktes att han hade byggt stuga och ria samt brukat upp åker, men ännu inte fått hemmanet i fullt stånd. Han skattade 1719 till den ryska makten och stod ännu 1723 i kyrkboken skriven som bonde. Hans hustru Margareta, f. 1663, mantalsskriven från 1706, återfinnes i kyrkboken 1723.

Johan Mattsson, den föregåendes son, f. 1693, bonde 1724-, kallad så i ett tingsärende 20/1 1757, fastän nedannämnda son redan i 1751 års mantalslängd står som hemmanets huvudman. Gift senast 1727 med Maria Mattsdotter, f. 1692. Båda döda 1776, begravna samma dag, 8/9.

Henrik Johansson, den föregåendes son, f. 1727, d. 1789; bonde enligt mantalslängderna (se ovan) 1751-, förblev det tydligen till sin död. Gift 1:o med Maria, mantalsskriven här 1751-61; 2:o 25/10 1763 med Lisa Hansdotter, f. 1733, mantalsskriven här 1771-, förestod hemmanet 1791, d. 1792.

Johan Henriksson, den föregåendes son, f. 1764, d. 18 ; bonde 1792-1827. Gift 1789 med Eva Sofa Kielin, klockarens i Snappertuna Henrik Kielins dotter, f. 1767, d. 18 .

När Henrik Johansson vid tinget 28/4 1785 lät i protokollet införa det bytesbrev av 1563, vari hertig Johan bekräftade Granhammars besittning av Klavholm (s.), angavs hans hemman tillhöra Berg by. Detta berodde tydligen på att detsamma hade skett i hertigens brev och att en ändring därutinnan kunde befaras väcka tvivel om hemmanets identitet.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.